Quality on your terms

Vad är en termbank?

En termbank är ett samlingsnamn för strukturerad datorbaserad lagring av terminologi. Det kan vara en termdatabas, ett kalkylblad eller en mer eller mindre detaljerad ordlista som lagras på en dator.

Moderna system för hantering av terminologi möjliggör lagring på ett mer begreppsbaserat sätt än tidigare system gjorde, så att all information relaterad till ett begrepp kan presenteras på ett överskådligt sätt, t.ex. alla termer på olika språk för ett och samma begrepp. Dessutom tillåter systemen en fri struktur på termposterna, så att användarna själva kan definiera vilka fält de vill ha.

Begreppsorienterade termbanker med termposter

En begreppsorienterad termbank (ofta lagrad i en termdatabas) innehåller termposter, som var och en innehåller språklig och utomspråklig information om ett begrepp, på ett eller flera språk.

Informationen i en termpost kan exempelvis vara:

på begreppsnivå:

  • definition av begreppet
  • vilket ämnesområde begreppet används inom

på termnivå:

  • vilka termer som är knutna till begreppet och deras respektive status
  • översatta termer på ett eller flera språk
  • grammatisk information (som ordklass och genus)
  • kontextberoenden, noteringar om användning eller andra kommentarer
  • synonymer eller relaterade termer

I termposter bör termerna skrivas i grundform (substantiv i oböjd singularform, adjektiv i oböjd form, verb i infinitiv) och med liten begynnelsebokstav om den inte alltid skrivs med stor begynnelsebokstav. För att snabba upp den tid som krävs för att justera termers form när de används vid översättning, väljer en del översättare att istället ha den vanligaste formen, eller flera former av en term, i dess termpost.

Enklare ordlistor

En enklare form av en termbank är en terminologisk ordlista, som i princip är en lista med termer. Om ordlistan är tvåspråkig innehåller den också termernas översättningar. En ordlista kan även byggas på med mer information, kanske i ett kalkylblad, och därmed närma sig en begreppsorienterad termbank i utseende och funktion.

Inom lokaliseringsindustrin blir det mer och mer vanligt att termdatabaser inte innehåller några definitioner eller metadata, utan bara en käll- och målspråksterm, och möjligen en kommentar om källspråkstermen har flera möjliga översättningar beroende på kontexten. Några orsaker till detta är att genomloppstiden i lokaliseringsindustrin ofta är så kort att det inte finns tid för att förbereda eller underhålla detaljerade ordlistor. Därmed liknar innehållet i dessa termdatabaser mer en ordlista än en begreppsorienterad termbank.

  • Några fördelar med en begreppsorienterad termbank är att den innehåller mer information, och tack vare begreppsorienteringen är det lättare att sätta termerna i ett större sammanhang som mer liknar verkligheten eller hur begreppen egentligen hänger ihop.
  • En ordlista går snabbare att sätta samman om den inte behöver ha termer grupperade efter begrepp. Men det kan också vara svårare att arbeta med en ordlista om olika typer av information (t.ex. definitioner) och relationer (t.ex. relaterade termer och statusar) saknas.

Det är också viktigt att känna till hur innehållet i en termbank kan lagras för mänskliga läsare och ändå vara maskinläsbara resurser.