Quality on your terms

Standardisering av terminologi

För att kunna använda extraherade termkandidater fullt ut behöver de oftast standardiseras. För att först få en överblick över alla termkandidater kan de behöva grupperas på olika sätt, manuellt eller automatiserat, med hjälp av synonymer eller andra relationer.

En standardisering kan sedan innebära att man går igenom grupper av termer som är relaterade till varandra och gör en begreppsanalys av de begrepp de står för. Där analyseras termkandidaternas inbördes relationer, och vid behov kan definitioner skrivas för att tydligare skilja på olika begrepp och deras termer. Begreppsdiagram kan också ritas för att visa hur olika begrepp hänger samman. En analys av hur termkandidaterna faktiskt har använts kan också användas som ett underlag för standardiseringen.

Resultatet av en standardisering är standardiserade termer, där det finns en rekommenderad term för varje begrepp. Standardiserade termer kan lagras i olika typer av termbanker eller i andra filformat.

Rekommenderade och förbjudna termer

Där det visar sig finnas flera termer som syftar på samma begrepp kan de ges olika status:

  • Den vanligaste, eller baserat på olika kriterier bästa termen, får statusen rekommenderad term (eng. “preferred term”).
  • Om det finns flera termer som får användas, kan dessa få statusen tillåten term (eng. “admitted term”).
  • Felaktiga eller icke önskvärda termer får statusen förbjuden term (eng. “deprecated term”).
    (Kan även kallas ”avrådd term” eller ”föråldrad term”, bruket varierar.)

Kontroll av standardiserad terminologi

Genom att termer för samma begrepp är kopplade till varandra, kan deras statusar användas för att automatiskt kontrollera användningen av termerna. Om t.ex. en förbjuden term förekommer i en text, kan man med hjälp av dess status och begreppstillhörighet se att den är förbjuden, och därmed borde bytas ut mot den rekommenderade termen för samma begrepp.

Ett exempel på en termpost:

Term: dörrhandtag
Status: rekommenderad
Definition: Handtag som möjliggör öppnandet eller stängandet av en dörr.
Relaterade termer: dörrknopp (förbjuden), dörrvred (tillåten)
Översättning: door handle (engelska)

Baserat på exemplet ovan skulle exempelvis förekomster av förbjudna termen ”dörrknopp” hittas i en automatiserad kontroll, som istället skulle föreslå att den ersätts med den rekommenderade termen ”dörrhandtag”.