Quality on your terms

Terminologihantering

Terminologihantering (eng. ”Terminology management”) handlar i grunden om att hantera terminologisk information på olika sätt. De övergripande aktiviteterna i terminologiarbete beskrivs enligt ISO 704:2009 som att:

 • identifiera begrepp och relationer mellan begrepp
 • analysera och modellera begreppssystem baserat på identifierade begrepp och deras relationer
 • skapa begreppsdiagram för att representera begreppssystem
 • definiera begrepp
 • tilldela varje begrepp en term på ett eller flera språk
 • dokumentera och presentera terminologisk information i tryckt och elektronisk media.

Vi förespråkar också att man lägger till en aktivitet i sin terminologihantering – förvaltning. Att revidera och uppdatera sin terminologi för att hålla den aktuell är en viktig del i ett effektivt terminologiarbete. Läs mer om att underhålla terminologi.

Terminologiarbete och datorstöd

Det finns många olika sätt att stödja terminologiarbete med hjälp av datorer. Ursprungligen sågs datorer som en metod för att lagra terminologi, som sedan kan plockas fram vid behov. Som en slags ersättare till papper och penna, skrivmaskiner och böcker.

På senare tid har dock datorernas roll utökats till att också stödja och ibland även ersätta det arbete som traditionellt sett skulle göras av en mänsklig terminolog. Exempelvis kan datorer användas för att (mer eller mindre automatiskt):

 • identifiera termkandidater och befintliga termer i stora textmängder
 • gruppera och jämföra termkandidater med befintliga termer
 • ge stöd vid begreppsanalyser
 • ge terminologistöd i skribent- och översättningsverktyg
 • kontrollera kvalitet med avseende på terminologianvändning

Genom att använda datorer kan exempelvis en terminolog, skribent eller översättare hantera terminologisk information på nya och mer kraftfulla sätt än vad som tidigare varit möjligt. Speciellt fördelaktigt blir detta ju större informationsmängder som ska behandlas. Att söka efter inkonsekvenser i en flerspråkig terminologi med över 10 000 termposter är i det närmaste omöjligt för en människa, eller i alla fall väldigt tidsödande, medan det är mycket lättare att göra för en dator.