Quality on your terms

Mer om termer och begrepp

För att förklara vad som skiljer en term från ett begrepp brukar nedanstående figur användas:

De olika delarna i figuren är följande:

  • Begrepp är mentala föreställningar och byggs upp av en samling olika kännetecken, som är abstraktioner av egenskaper hos en eller flera referenter. Unika kombinationer av kännetecken utgör ett begrepp. Begrepp kan också delas upp i allmänbegrepp som anknyter till en grupp av referenter (som exempelvis träd) och individualbegrepp som är kopplat till en unik referent (exempelvis just den korkek som tjuren Ferdinand brukar sitta under).
  • Referenter är företeelser i verkligheten, exempelvis objekt (ett träd i en park), händelser eller egenskaper. Dessa kan vara både konkreta och abstrakta.
  • Termer är namn på begrepp. En term är ett fackspråkligt ord eller uttryck för ett begrepp. Därmed behöver inte alla kännetecken för ett begrepp beskrivas varje gång det nämns, utan betydelsen kan förmedlas på en språklig nivå med hjälp av en term.
  • Definitioner är beskrivningar av ett begrepp som bygger på dess kännetecken och avgränsar begreppet från andra begrepp. Definitioner är viktiga för att underlätta kommunikationen, speciellt när många är inblandade och alla ska vara överens om vilket begrepp man pratar om.

De heldragna linjerna utifrån begreppet överst i figuren visar att alla ”förbindelser” mellan de övriga delarna (referent, term och definition) går genom begreppet, därav de streckade linjerna som går direkt mellan referent, term och definition. Begreppet finns alltid med, även om ett eller flera andra ”hörn” saknas. Det kan finnas begrepp utan termer, utan referent (exempelvis jultomten?) eller utan definition, men begreppet är utgångspunkten för allt terminologiarbete.