Quality on your terms

Termer, begrepp och terminologi

Inom olika ämnesområden finns det särskilda benämningar på specifika saker inom just det området. Dessa benämningar är termer, som refererar till olika begrepp inom ämnesområdet. Ett begrepp kan liknas vid en tanke på något specifikt, som att termen ”solstol” refererar till en abstrakt, tankemässig representation av en solstol.

Skillnaden mellan termer och ”vanliga” ord, som båda används för att prata om olika begrepp, är att termer används för begrepp inom specifika ämnesområden. Samma term kan förekomma i flera olika ämnesområden, och då referera till olika begrepp. En stor fördel med att använda termer är att alla egenskaper hos begreppet inte behöver beskrivas varje gång. Detta minskar risken för missförstånd, så länge alla inblandade använder samma term för samma begrepp.

Själva ordet ”terminologi” har, ironiskt nog, flera olika betydelser, och kan syfta på:

  • terminologilära (eller bara terminologi), en vetenskaplig gren som handlar om terminologiska principer och metoder, hur samlingar av termer bildas, struktureras, utvecklas, används och beskrivs.
  • en samling eller en publikation som innehåller ord och uttryck (termer) som står för viktiga begrepp inom ett specifikt område.

Varför terminologi?

Syftet med terminologiarbete är helt enkelt att hålla ordning på sina begrepp och termer. Terminologiarbete handlar om att begrepp och termer inom ett fackområde ska inventeras, analyseras, definieras och presenteras i form av ordlistor eller termbanker (dvs. som terminologi).

Ju tidigare man definierar de begrepp och termer man arbetar med, desto lättare går det sedan att förstå och använda termerna på rätt sätt, och därmed spara både tid, pengar och tankemöda. Genom att konsekvent använda samma term för samma begrepp blir exempelvis en manual mycket lättare att förstå. Inte minst när något ska översättas är det en stor fördel, även ekonomiskt, att ha en standardiserad terminologi, så att samma term översätts likadant hela tiden. Termerna i sig har ett begränsat egenvärde, men är en förutsättning för hög kvalitet i produkttexter och dokumentation. Det är först när termerna används som den stora nyttan uppstår!

Man kan se terminologi som en kravspecifikation för hur något ska skrivas eller översättas. När man väl har en terminologi kan den användas för att kontrollera att dokument eller översättningar följer de krav (dvs. den terminologi) man ställt upp. Genom att använda kund- och domänspecifik terminologi kan man få en skräddarsydd kravspecifikation för språkbruket i en organisation.

Flerspråkig terminologi

Vid översättning ägnar översättare en stor del av sin tid till att hitta översättningar till de termer som finns i källspråkstexten. Om dessa redan finns tillgängliga kan denna tid sparas, och översättningen blir mer konsekvent med mer enhetliga översättningar av nyckelbegrepp. Detta är ännu viktigare i större eller snabbare översättningsprojekt, när flera översättare är inblandade. Även när innehållet i en tidigare översättning ska uppdateras är det en stor fördel om terminologin finns tillgänglig, då det kan vara en annan översättare som får uppgiften, eller så kan översättaren ha glömt bort vilka termer som användes förra gången.

Flerspråkig terminologi kan liksom enspråkig terminologi lagras i en termbank. Läs mer om olika lagringsformer i Vad är en termbank?.