Quality on your terms

Språklagen

I Sverige finns det sedan 2009 en språklag med bestämmelser om svenska språket, de nationella minoritetsspråken och det svenska teckenspråket. Lagen innehåller även bestämmelser om språkanvändning och ansvar för terminologi i offentlig verksamhet. Språklagen gäller för all offentlig verksamhet, alltså inte bara för förvaltningsmyndigheter.

Paragraf 11 i språklagen kallas även för ”klarspråksparagrafen” och lyder: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.”  Det finns alltså krav på att myndigheter ska följa den officiella språkvårdens rekommendationer och att språket ska vara lätt att förstå.

Paragraf 12 i samma lag lyfter fram kravet på terminologiarbete inom den offentliga sektorn: ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas.”  Inom alla fackområden måste det finnas en svensk terminologi och myndigheter måste arbeta med att ta fram, underhålla och utveckla terminologi inom sitt ansvarsområde. Det är också viktigt att den utarbetade terminologin verkligen används i praktiken.

Läs mer: