Quality on your terms

Vikten av ett bra källspråksmaterial

Ett fel eller en otydlighet i en manual kan ge upphov till en felaktig åtgärd från en användare eller reparatör och orsaka allvarliga problem, även om det bara läses en enda gång. Om samma fel läses flera gånger ökar naturligtvis riskerna för problem. Om samma fel sedan följer med i översättningar till 15 andra språk ökar dessa risker ytterligare 15 gånger.

Genom att sträva efter hög kvalitet på sitt källspråksmaterial innan det översätts kan man samtidigt höja kvaliteten på framtida översättningar som skapas utifrån källspråksmaterialet. Det är därmed mycket troligt en investering av tid och kraft som betalar sig flera gånger om, speciellt om källspråksmaterialet kommer översättas till många språk.

Att skriva på annat än sitt modersmål

Om en skribent inte skriver på sitt modersmål kan detta medföra att skribenten inte är medveten om eller upptäcker fel i texten. Därmed ökar också risken att det uppstår fel. Om exempelvis en svensk skribent skriver på engelska, som sedan används som källspråk och översätts till 10 andra språk, kan dessa fel dessutom öka 10 gånger.

Språkliga råvaror?

Om källspråksmaterialet ses som en råvara, går det inte att på samma sätt styra eller mäta dess kvalitet på samma sätt som för en fysisk råvara. Att förkasta bristfälligt källspråksmaterial på samma sätt som bristfälliga fysiska råvaror är inte heller ett alternativ för en översättningsbyrå, om den vill behålla projektet. Detta kan innebära ett problem, då användningen av bristfälligt källspråksmaterial i allmänhet allvarligt försämrar kvaliteten hos den färdiga produkten.

Förberedelse för lokalisering

Vid utveckling av mjukvara och produkter som innehåller språklig information är det viktigt att från början förbereda för översättning och lokalisering till andra marknaders lokala förutsättningar. Detta kallas även internationalisering. Man kan exempelvis jämföra lokalisering med konstruktionen av en bil. Om man från början konstruerar bilen så att styrningen kan placeras på höger eller vänster sida, behöver man inte göra om konstruktionen från grunden för att flytta styrningen beroende på marknad. På samma sätt blir det i längden dyrare att anpassa för olika språk och marknader ju senare i utvecklingsprocessen denna anpassning kommer in. Dessutom riskerar denna kostnad att öka i proportion till antalet målspråk.