Quality on your terms

Översättningskvalitet

Om kvalitetsmässiga brister kan upptäckas och åtgärdas tidigt i en översättningsprocess, ger det högre kvalitet hos slutprodukten till lägre kostnader. Kvalitet hos källspråksmaterialet underlättar alltid översättning, ett klart och tydligt källspråksmaterial möjliggör en lika klar och tydlig översättning.

Det finns förstås mer eller mindre generella kriterier på vad som utgör en bra översättning. En översättning bör naturligtvis behålla samma betydelse och innehåll som fanns i källtexten (dvs. inga felöversättningar), vara fullständig, rättstavad och grammatiskt korrekt.

Gemensamma förväntningar på vad som utgör kvalitet för alla inblandade ökar möjligheten att uppnå hög kvalitet. Även några få gemensamma riktlinjer för kvalitet kan ha stor inverkan på alla parters förväntningar på kvalitet. Tillgång till en tvåspråkig ordlista med terminologi som i förväg är godkänd av kunden underlättar till exempel arbetet med översättningen. Med hjälp av en given specifikation (som terminologi och en stilguide) går det också att avgöra om översättningen uppfyller de givna kraven eller inte.

Det är skillnad på att eftersträva kvalitet i själva översättningsprocessen och kvalitet hos översättningen i sig själv:

  • Om den övergripande översättningsprocessen är tydlig och integrerad, med alla sina egna kvalitetskrav definierade och uppfyllda, kan också högre kvalitet hos slutprodukten (själva översättningen) i stort sett garanteras.
  • Det finns många olika standarder som kan användas för att försöka uppnå och kontrollera kvalitet i översättningar. En gemensam nämnare hos dem är att alla ser korrekt och konsekvent användning av terminologi som mycket viktigt för hög kvalitet.
 

Time, cost, quality – pick any two!”

Detta citat är ett återkommande talesätt inom kvalitetsarbete. I princip vad som än ska göras så spelar variablerna tid och kostnad in på kvaliteten hos slutresultatet. Omvänt så styr kvalitetskraven och den tid som finns tillgänglig vad kostnaden blir. Eller så styr kvalitetskraven och kostnadsbegränsningar hur mycket tid som krävs för att göra något tillräckligt bra. Svårigheten ligger i att hitta en bra balans mellan dessa tre sammankopplade variabler!