Quality on your terms

Återanvändning av texter

Det bästa sättet att hålla nere kostnader för översättning är att minska mängden källspråkstext som ska översättas. Detta behöver inte innebära att den slutliga produkten innehåller mindre mängd textinformation i form av mjukvarutexter, dokumentation och webbinformation. Istället kan man använda information som redan översatts när man skriver nytt källspråksmaterial, så kallad återanvändning. Återanvändning kan ske på olika nivåer:

 • Återanvändning av hela böcker, manualer eller webbsajter för många syften och produkter.
  Detta är naturligtvis idealt men sällan möjligt. Av naturen har de olika syftena och produkterna större eller mindre olikheter. Dessa olikheter måste avspeglas i de texter som ingår i eller beskriver produkten. I vissa begränsade fall är det dock möjligt att återanvända på denna nivån.
 • Återanvändning av stycken mellan t.ex. olika manualer eller mellan manual och hjälptext.
  För att kunna återanvända hela stycken på flera ställen krävs att man inte har referenser till stycken före eller efter det aktuella stycket. När man skriver ett återanvändbart stycke så vet man helt enkelt inte i vilket sammanhang detta stycke kommer att återanvändas.
 • Återanvändning av meningar mellan olika stycken.
  Även här är det viktigt att inte ha referenser till föregående och efterföljande meningar.

Risker med återanvändning

En stor risk med återanvändning är att läsaren upplever stora språkliga skarvar mellan byggblocken. Texten känns inte flytande på grund av språkliga skillnader i de återanvända byggblocken. När man sätter samman återanvända stycken och meningar som har olika språkbruk till en gemensam text kan det vara svårt för läsaren att ta till sig budskapet. Att läsa en manual som i ena stycket använder orden ”sätt samman” och ”skruv” medan efterföljande mening eller stycke använder orden ”montera” och ”bult” ger ett förvirrat intryck och kan leda till misstag. För att få flyt i texterna krävs helt enkelt att språkbruket är gemensamt. Med gemensamt språkbruk avses här terminologi, meningsbyggnad och formuleringar.

Små språkliga skillnader i källspråksmaterialet ger ofta upphov till stora skillnader efter översättning. Man måste nämligen tänka på att de individuella byggblocken inte bara skrivs som separata enheter utan också översätts som separata enheter och ofta av olika översättare med olika språkbruk. Man brukar lite slarvigt säga att språkliga skillnader skalas upp exponentiellt när de översätts.

Verktyg för återanvändning

För att åstadkomma ett gemensamt språkbruk krävs ett strukturerat arbetssätt och verktygsstöd. Exempel på verktyg som krävs för att kunna återanvända meningar och stycken med bibehållen eller förbättrad språklig kvalitet i källspråksmaterialet är:

 • Stöd till skribenter för att hitta återanvändbara stycken att sätta samman. Ofta ges detta stöd av ett content management-system (CMS).
 • Stöd till skribenter inne i texteditorn för att hitta återanvändbara meningar att sätta samman. Denna typ av verktyg kallas även ”Author Memory”.
 • Skribentstöd till skribenter inne i texteditorn för att använda konsekventa termer och formuleringar i de meningar som skrivs.

För att dra nytta av de återanvända källspråkstexterna i översättningsprocessen krävs dessa verktyg: