Quality on your terms

Översättningsprocessen

Översättning är att på målspråket producera närmaste naturliga motsvarighet till källspråkets textmaterial, i första hand i fråga om betydelsen, i andra hand i fråga om stilen.”
– Eugene A. Nida, 1975.

Ett huvudsyfte med översättning sägs ibland vara att uppnå en ”ekvivalenseffekt”, det vill säga att frambringa samma effekt (eller så lika som möjligt) hos läsaren av översättningen som för läsaren av originalet. I vissa fall kan det dock vara svårt att uppnå, om det exempelvis är för stort kulturellt glapp mellan käll- och målspråken. Ekvivalenseffekten är ändå en viktig princip att känna till, då det sällan finns en enda korrekt översättning till en given mening.

Det ursprungliga innehållet hos en översättning kan också förändras beroende på grammatiska olikheter och krav för olika språk. Men ju större kontexten är kring något som översätts, desto mindre information förloras.

Syn på översättning i en organisation

Inom många organisationer ses lokalisering och översättning av mjukvara, dokumentation och webbinformation som något nödvändigt ont som måste göras efter att en produkt egentligen är färdig. Företagsledningens fokus ligger på produktens utveckling och försäljning och till dessa områden hör inte översättning: ”Vi har utvecklat en fantastisk produkt, nu får någon se till att lokalisera den – det måste väl gå fort och inte kosta så mycket?”

Denna syn leder många gånger till att de personer som jobbar med översättningshantering inom en organisation får en styvmoderlig behandling. Denna manifesteras av visst misstroende, klagomål på översättningskostnader och förseningar samt begränsade möjligheter att investera i processer och verktyg för översättningshantering.

Grunden till ovanstående ligger ofta i okunskap och ointresse från ledningens sida. Man förstår helt enkelt inte vad som krävs för att kunna översätta texter med god kvalitet till vettigt pris. Och ofta förstår man inte heller att resan mot dessa mål börjar med att ta kontroll över sitt språk redan i tidiga delar av organisationens processer. Att informera och utbilda ledningen i hur hela processen för hantering av skrivet material bör gå till kan vara en bra investering. Denna information bör omfatta hur hanteringen av skrivet material ska ingå i alla steg i en produktutveckling, som exempelvis:

  1. Skrivande av specifikationer
  2. Framtagande av konstruktionsunderlag och mjukvara
  3. Skrivande av teknisk dokumentation
  4. Översättning av mjukvara och dokumentation