Quality on your terms

Språk ur olika perspektiv

Språk kan ses ur många olika perspektiv, och användas på många olika sätt. Här försöker vi ge en överblick över några olika sätt att se på språk och hur man kan använda språk för att öka effektivitet och höja kvalitet.

Ur ett juridiskt perspektiv kom den nya språklagen 2009, som gäller för all offentlig verksamhet. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om språkanvändning och ansvar för terminologi.

Ur ett ekonomiskt perspektiv kan språk och ekonomi ses på olika sätt. Ofta ses språklig verksamhet som kostnader, exempelvis för översättning och support. Ett sätt att sänka kostnader kan vara genom återanvändning av texter.

Ur ett kvalitetsperspektiv är språkkvalitet ett brett begrepp, där vikten av ett bra källspråksmaterial och översättningskvalitet är två centrala delar. Även översättningsprocessen är viktig för hög språkkvalitet.