Quality on your terms

Om Fodina

På Fodina jobbar vi med term- och språkrelaterade projekt, ofta med hjälp av datorer. Vi vill betona att vi inte är något översättningsföretag – vi koncentrerar oss istället på:

  • processerna före översättning, där vi assisterar med att höja kvaliteten på källspråksinformationen
  • processerna efter översättning, där vi kontrollerar att kvaliteten på det översatta materialet är tillräckligt bra.

Vision

Att organisationer kommunicerar med ett tydligt och enhetligt språk.

Affärsidé

Fodina hjälper organisationer att kommunicera med ett tydligt och enhetligt språk.

Genom vår kompetens inom språkteknologi, kognitionsvetenskap, systemutveckling, terminologi och språkvård levererar vi produkter och tjänster som stödjer kundernas processer för språklig kvalitet.

Vi kan till exempel hjälpa till med att:

  • Analysera och mäta språklig konsekvens och kvalitet
  • Skapa standardiserade terminologier för originalspråk och översättningar
  • Effektivisera processer för all textproduktion
  • Leverera anpassade IT-lösningar för skrivstöd

Bakgrund

Fodina Language Technology AB startades 2004 som ett avknoppningsföretag från Institutionen för datavetenskap vid Linköpings universitet. Våra processer och metoder bygger på forskningsresultat inom dokumentbaserad språkteknologi. Fodina har i nuläget 6 anställda.

Fodinas grundidé är att låta datorer göra vad de är bra på (som att behandla stora textmängder utifrån givna instruktioner), och på så sätt frigöra mänsklig produktivitet till mer typiskt mänskliga uppgifter (som att förstå innehållet i textsträngar). Med hjälp av datorn kan vi exempelvis plocka ut ett antal ord som sannolikt är termer i en text, och sedan låta en människa ta det slutgiltiga beslutet om vilka av orden som är termer i den aktuella typen av text.

Fodina har en tät koppling till aktuell universitetsforskning inom vårt område, både genom vår bakgrund från universitet och genom att ett par av våra anställda fortfarande bedriver forskning vid Linköpings universitet.

Kompetens

Våra anställda har, utöver flera års praktisk erfarenhet av arbete på Fodina, antingen:

  • Läst en universitetsutbildning till kandidat/magister/master-nivå, ofta det Kognitionsvetenskapliga programmet vid Linköpings universitet, ett tvärvetenskapligt program med många kurser inom vårt område.
  • Själva forskat inom vårt område till licentiat/doktors/docent-nivå
  • Arbetat praktiskt i industrin inom vårt område under lång tid.

Eftersom Fodina verkar i skärningspunkten mellan forskning och praktisk tillämpning har vi ofta nytta av både teoretisk kunskap och våra praktiska erfarenheter. Ett exempel på detta är utvecklingen av det svenska språkstödet till Acrolinx, där vår kompetens kommer väl till nytta.